วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ทักษะชีวิต เพื่อความอยู่รอด | โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ

ฝึกทักษะชีวิตจากวิชาลูกเสือ จากครอบครัวที่แตกต่าง มาใช้ชีวิตร่วมกัน 5โรงเรียน การแบ่งหน้าที่ การทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่าง มีทุกข์ มีสุข มีความกดดัน เวลาเร่งรีบ ทุกอย่าง เป็นประสบการณ์ที่เด็กๆต้องเจอและมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงจะเอาตัวรอด ...อยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคตได้